Maklumat Tambahan
Terma & Syarat
Inisiatif Pendigitalan PKS

1. Inisiatif Pendigitalan Perusahaan Kecil dan Sederhana ("Inisiatif") ditawarkan kepada perusahaan kecil dan sederhana di bawah Belanjawan 2020 untuk mendapatkan perkhidmatan pendigitalan daripada penyedia perkhidmatan yang berdaftar dengan Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC) ("Pemberi Perkhidmatan").

2. Amaun yang diperuntukkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia melalui BSN sebagai Bank Pembayar bagi setiap PKS yang layak untuk menjalankan proses pendigitalan dan perkhidmatan lain yang disenaraikan dalam Inisiatif ini, adalah 50% daripada jumlah yang diinvois oleh Pemberi Perkhidmatan atau sehingga RM5,000.00 (Ringgit Malaysia: Lima Ribu Sahaja), yang mana lebih rendah.

3. Bidang digital untuk inisiatif ini adalah terhad kepada tujuh (7) perkhidmatan seperti berikut:-

i. Sistem Titik Jualan Elektronik (e-POS)
Penggunaan perisian seperti Point-Of-Sale direka untuk membantu PKS menjalankan perniagaan dengan lebih berkesan.

ii. Sistem Gaji Sumber Manusia / Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM)
Sistem yang memudahkan dan menguruskan proses dan prosedur gaji syarikat dan apa-apa perkara yang berkaitan dengan sumber manusia.

iii. Pemasaran Digital / Jualan
Perkhidmatan pemasaran digital yang menawarkan pemasaran produk atau perkhidmatan di internet, melalui aplikasi, pengiklanan paparan dan mana-mana medium digital lain.

iv. Perolehan
Perkhidmatan yang menawarkan perniagaan kepada perniagaan, perniagaan kepada pengguna atau perniagaan kepada kerajaan pembelian dan penjualan bekalan, kerja dan perkhidmatan melalui internet serta sistem maklumat dan rangkaian lain.

v. Perancangan Sumber Perusahaan ("ERP")/Perakaunan & Percukaian
Perkhidmatan pangkalan data yang menyokong proses dan operasi termasuk perkilangan, pemasaran, kewangan dan sumber manusia.

vi. KerjaJauh
Menerima pakai penyelesaian digital yang membolehkan perniagaan menjalankan fungsi perniagaan di luar tapak. Ini sering melibatkan penggunaan perkakasan dan perisian digital untuk membolehkan komunikasi jauh dan pertukaran data.

viii. E-Dagang
Menerima pakai teknologi digital dengan mengubah pembelian dan penjualan produk melalui Internet dan perkhidmatan yang menyokong aktiviti tersebut, termasuk pemasaran, pembangunan platform jualan dalam talian, perkhidmatan penghantaran dan banyak lagi.

4. Keperluan kelayakan Inisiatif Pendigitalan PKS

i. PKS mestilah mempunyai kriteria berikut;

a) PKS adalah sekurang-kurangnya 60% dimiliki oleh warganegara Malaysia.
b) PKS didaftarkan di bawah undang-undang Malaysia yang berkaitan dan diklasifikasikan sebagai PKS;
c) Bagi PKS yang telah beroperasi selama satu (1) tahun, PKS diperlukan
mempunyai jualan tahunan sebanyak RM 100,000.00 bagi tahun pertama; dan
d) Bagi PKS yang telah beroperasi selama dua (2) tahun atau lebih, PKS dikehendaki mempunyai perolehan jualan minimum sebanyak RM 50,000.00 untuk sebelumnya dua (2) tahun berturut-turut.

5. Mekanisme Inisiatif

i. PKS mesti menghubungi dan melantik satu atau lebih panel Pemberi Perkhidmatan untuk melaksanakan mana-mana perkhidmatan pendigitalan yang tersedia (maksimum 3 perkhidmatan digital).

ii. PKS hendaklah melengkapkan dan mengemukakan borang permohonan berserta dokumen sokongan yang diperlukan kepada Pemberi Perkhidmatan.

Dokumen sokongan yang diperlukan adalah seperti berikut: -

a) Borang Permohonan Inisiatif Pendigitalan PKS yang lengkap.
b) Salinan Kad Pengenalan atau Pasport Pengarah / Rakan Kongsi /
Pemilik PKS, yang mana berkenaan;
c) Salinan lesen pendaftaran perniagaan PKS (SSM atau sebarang borang yang serupa di bawah Akta Syarikat 2016);
d) Penyata kewangan yang telah diaudit terkini atau akaun pengurusan kewangan terkini atau penyata bank PKS untuk dua (2) bulan terakhir;
e) Sebutharga/invois bagi perkhidmatan pendigitalan terpilih daripada Perkhidmatan Pembekal yang disenaraikan oleh MDEC; dan
f) Apa-apa maklumat dan dokumen lain apabila diperlukan oleh Bank

iii. Pemberi Perkhidmatan hendaklah mengemukakan borang permohonan berserta dokumen sokongan kepada Bank.

iv. Jika mana-mana maklumat yang diberikan dalam klausa 5(ii) didapati tidak tepat dan / atau palsu, Bank berhak untuk meminta dokumen tambahan daripada PKS dan/atau menolak permohonan PKS.

v. Setelah permohonan PKS diluluskan, PKS bertanggungjawab membayar perbezaan jumlah invois selepas menolak jumlah subsidi yang diberikan daripada Inisiatif bagi setiap perkhidmatan pendigitalan kepada Pemberi Perkhidmatan.

vi. Sebaik sahaja Bank menerima bukti pembayaran, Bank akan membuat bayaran langsung sebanyak 50% daripada jumlah amaun invois atau sehingga RM5,000.00 kepada Pemberi Perkhidmatan dalam satu bayaran sekaligus atau secara berperingkat, berdasarkan budi bicara Bank.

vii. Peruntukan sebanyak RM 5,000.00 (Ringgit Malaysia: Lima Ribu) adalah tertakluk kepada sebarang arahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan dari semasa ke semasa.

viii. PKS adalah untuk memastikan modul latihan dan perkhidmatan pendigitalan lain yang telah dipersetujui oleh Pemberi Perkhidmatan dilaksanakan dengan baik.

ix. PKS perlu mengemukakan Bukti Pengaktifan jika diminta oleh Bank pada bila-bila masa.

x. PKS adalah untuk memastikan bahawa proses pelaksanaan perkhidmatan pendigitalan yang dibiayai oleh program ini adalah terhad kepada perkhidmatan seperti yang dinyatakan dalam Fasal 3 di atas.

xi. Dalam menyertai Inisiatif ini, kepentingan menjaga nama baik PKS, Bank dan Kementerian Kewangan perlu ditekankan. PKS dilarang sama sekali daripada terlibat dalam aktiviti perniagaan haram yang boleh mencemarkan imej PKS, Bank dan Kementerian Kewangan.

xii. Jika PKS gagal mematuhi Fasal 5 di atas, Bank akan mengambil tindakan yang perlu dan sewajarnya terhadap PKS dan nama PKS akan disenaraihitamkan daripada sebarang inisiatif masa depan yang dianjurkan oleh Bank atau mana-mana agensi kerajaan yang lain.

6. Terma & Syarat Am

i. Dengan menyertai Inisiatif ini, PKS bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat di sini dan sebarang terma dan syarat lain yang dinyatakan di sini dari semasa ke semasa.

ii. PKS bersetuju dan membenarkan butiran dan maklumat peribadi syarikat termasuk tetapi tidak terhad kepada data atau maklumat peribadi yang dikumpul, diproses dan digunakan oleh Bank untuk tujuan Inisiatif ini dan tujuan lain yang berkaitan dengan perkhidmatan atau pemberitahuan Bank.

iii. Bank tidak akan bertanggungjawab dan/atau bertanggungan terhadap sebarang kerugian, (termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan pendapatan, keuntungan, muhibah reputasi, langsung atau tidak langsung, sampingan, berbangkit, teladan, punitif atau khas mana-mana pihak termasuk pihak ketiga) walau apa pun yang timbul sama ada dalam kontrak, kecuaian atau sebaliknya, berhubung dengan Inisiatif ini.

iv. Bank tidak akan bertanggungjawab dan/atau tidak akan menerima apa-apa bentuk liabiliti dalam apa jua bentuk sekalipun dan walau apa pun yang timbul atau dialami oleh PKS yang berkelayakan yang diakibkan secara langsung atau tidak langsung daripada penyertaan dalam Inisiatif ini atau sebaliknya. Bank tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang keingkaran kewajipannya di bawah Inisiatif ini kerana force majeure yang termasuk tetapi tidak terhad kepada bencana alam, peperangan, rusuhan, tersumbat, tindakan perindustrian, kebakaran, banjir, kemarau, ribut petir atau sebarang kejadian luar yang munasabah oleh Bank.

v. Bank berhak atas budi bicara mutlaknya untuk meminda, mengubah, memadam atau menambah mana-mana Terma dan Syarat ini, secara keseluruhan atau sebahagian pada bila-bila masa, tertakluk kepada apa-apa perubahan dalam polisi Kerajaan dengan memberikan pemberitahuan awal sekurang-kurangnya dua puluh satu (21) hari kalendar sebelum pindaan, perubahan, pembatalan atau penambahan tersebut dengan cara apa-apa kaedah komunikasi yang difikirkan sesuai oleh Bank.

vi. PKS yang layak adalah untuk mengakses laman web Bank di www.mybsn.com.my secara tetap untuk memastikan PKS Layak sentiasa dikemas kini dengan sebarang perubahan atau pindaan yang dibuat kepada Terma dan Syarat.

vii. Apa-apa pindaan, perubahan, pembatalan atau penambahan kepada Terma dan Syarat ini akan mengikat PKS yang layak dan akan dianggap telah dibawa kepada perhatian dan pengetahuan semua PKS yang layak melalui paparan Bank atau melalui notis yang disiarkan oleh Bank atau pengiklanan di laman media sosial Bank atau apa-apa cara lain yang difikirkan patut oleh Bank.

viii. Sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara Terma dan Syarat Inisiatif ini dan pengiklanan, promosi, publisiti dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan atau berkaitan dengan Inisiatif ini, Terma dan Syarat ini akan diguna pakai. Sebarang perkara mengenai Inisiatif ini yang tidak dinyatakan secara nyata dalam Terma dan Syarat ini akan ditentukan mengikut budi bicara mutlak Bank.

7. Data Peribadi

Ahli PKS yang layak mempunyai hak pada bila-bila masa untuk:

a) Menarik balik kebenaran yang diberikan untuk menggunakan Data Peribadi;
b) Meminta sebarang pindaan/pengemaskinian dibuat kepada Data Peribadi; dan
c) Menyiasat penggunaan Data Peribadi dengan menghubungi Bank